● Com va sorgir l’associació?

Campos solidari va sorgir d’un grup de catequistes de Campos, arran de les catàstrofes naturals ocorregudes al Carib i coneixedors de la situació provocada a República Dominicana, va iniciar un projecte d’ajuda mitjançant apadrinaments de nins i nines en edat escolar en situació de necessitat avalada per les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors. Després aquesta associació es va constituir i es va iniciar en projectes de cooperació al desenvolupament. La situació de la RepúblicaDominicana, sobretot en zones rurals i lluny de les ciutats, és d’un alt percentatge de mortalitat infantil i d’analfabetisme, afegit ara a problemes de manca d’atenció sanitària efectiva.

● Què és Campos Solidari?

Una persona jurídica constituïda sense cap ànim de lucre o interès econòmic, en l’àmbit social i de cooperació al desenvolupament per a fomentar la justícia social entre les persones i els pobles, en el marc del respecte als drets humans.

● Quins objectius proposa Campos Solidari?

  • Promoure el coneixement en el seu àmbit territorial de les desigualtats i de les discriminacions i injustícies existents entre persones i pobles.
  • Cooperar al desenvolupament dels pobles amb més dificultats socials o econòmiques que provoquen manca de recursos bàsics per a la vida digna, mitjançant tot tipus d’activitats d’ajuda, promoció, subvenció, foment, repartiment just, etc. Es tindrà preferència, pels especials lligams de Campos amb les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors.
  • Procurar la millora de les condicions socials, econòmiques, educatives, sanitàries i culturals de les persones més desfavorides de la societat, especialment dels infants i les dones, tant del que es denomina Tercer Món o països del Sud com del que es conegut com Quart Món.

● Què és l’apadrinament?

És un sistema d’ajuda personal però que beneficia a tota una comunitat. P er només 15 euros al mes, una quantitat petita al nostre país, però que pot retre molt a la República Dominicana. En poc temps rebràs una fitxa del teu fillol/a perquè el puguis conèixer mitjançant la seva fotografia, dades personals, d’escolaritat, familiars, lloc on viu, escola, etc. També t’informarem de com ho has de fer per mantenir contacte directe amb ell mitjançant l’intercanvi de correspondència o visitar-lo personalment. Amb els teus 15 euros, no només ajudes a un nin, sinó que també col·labores amb tot un programa de desenvolupament que millora les condicions de vida de la seva comunitat.

Junta de Campos Solidari

President: Gabriel Más Barceló
Vicepresident: Antoni Lladó Lladó
Secretària: Maria Victòria Mayans Pomar
Tresorera: Apol·lònia Maria Roig Ballester
Vocals:
Maria José Bonet Ballester
Maria de Fàtima Lladó Mas
Aina Maria Rigo Sacares
Argentina Maribel Peralta Tejada
Margalida Mestre Sansó
Llucia Sánchez SalasAlguns membres de la junta directiva.