Perfil del Contractant

Mancomunitat Sud Mallorca

Informació de la contractació administrativa a la Mancomunitat Sud Mallorca.

El perfil del contractant es troba a la pàgina web de l’Ajuntament de Campos, a l’apartat que fa referència a la informació relativa a la contractació administrativa. D’aquesta manera s’assegura la transparència i l’accés públic de l’activitat contractuald’una manera clara per al ciutadà.

Mitjançant aquesta pàgina el ciutadà pot consultar les contractacions programades, els anuncis de licitació, els anuncis d'adjudicació, així com accedir als plecs i d'altra documentació complementària dels expedients de contractació de la Mancomunitat Sud Mallorca.

Contractes administratius d'obres, de subministrament, de gestió de serveis públics i d'altres convocats a partir del dia 1 de maig de 2008, regulats per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de sector públic (LCSP):

expedient:
anunci:
estat:
 
0
Contractació del subministrament de contenidors per a la recollida de residus urbans
obert
 

Legislació sobre contractació administrativa:
>
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de sector públic (LCSP)
>Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP).
>Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (LCAP).

Mancomunitat Sud Mallorca
darrera actualització: 23 de setembre de 2008